Logo
Wydrukuj tę stronę

Wnioski

Wnioski do Rady Gminy
Lp. Treść wniosku Data zgłoszenia Zgłoszony przez Decyzja / Stanowisko Komisji Przekazano do /
Odpowiedzialny
za wykonanie
Data wykonania
1 Ustanowienie na odcinku ulicy Parkowej  przecinającej rozbudowujące się Osiedle Południowe w Wojcieszycach ograniczenia prędkości oraz zakazu wyprzedzania.  17.01.2019 RR      
2 Zlokalizowanie przystanków komunikacji autobusowej w ciągu ulicy Parkowej na wysokości Osiedla Południowego w Wojcieszycach (np. na wysokości niezabudowanych działek 210/27 i 212/42). 17.01.2019 RR      
3 Wykonanie utwardzenia np. tłuczniem gminnych ulic: Słonecznej, Mandarynkowej i Figowej na Osiedlu Południowym w Wojcieszycach. 17.01.2019 RR      
4 Zaplanowanie budowy kolektora ściekowego na potrzeby obsługi Osiedla Południowego w Wojcieszycach. 17.01.2019 RR      
5 Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Santocznie, zwołanego na dzień 29 stycznia 2019 w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na dzień wolny od pracy. 20.01.2019  MUK      
6            
Podstawy prawne
  • Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
    Źródło: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994)
  • Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Źródło: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
  • Wniosek - formalna prośba o podjęcie określonych działań lub wykonanie określonej czynności
    Źródło: Wikipedia
Ostatnio zmienianyśroda, 23 styczeń 2019 09:48
© Rada Gminy Kłodawa