Plan pracy Rady Gminy

Plan pracy Rady Gminy Kłodawa na rok 2019

Sesje plenarne

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kłodawe nr III/..../2018

Lp. Temat Przygotowuje Odpowiedzialny(a) Uwagi
styczeń
1 Sprawozdania komisji stałych z pracy w 2018 roku Komisje stałe przewodniczący komisji stałych Uchwała
Komisja Rewizyjna
2 Powołanie doraźnej Komisji Statutowej przewodniczący Rady Gminy przewodniczący Rady Gminy Uchwała
luty
1 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Uchwała
Komisja budżetowa
2 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2019 roku Urząd Gminy kierownik Referatu Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji Uchwała
Komisja komunalna
marzec
1 Wnioski z wyników kontroli gospodarki finansowej sołectw Komisja Rewizyjna przewodniczący Komisji Rewizyjnej Informacja
Komisja budżetowa
2 Uchwała w sprawie utworzenia lub nieutworzenia funduszu sołeckiego. Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Uchwała
Komisja budżetowa
3 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich w 2018 roku. Gminny Ośrodek Kultury dyrektor GOK Informacja
Komisja oświatowa
4 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku. Biblioteka Magdalena Turska Informacja
Komisja oświatowa
5 Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego. Zakład Komunalny kierownik Zakładu Komunalnego Informacja
Komisja komunalna
6  Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2019. Gminny Ośrodek Kultury dyrektor GOK Informacja
Komisja budżetowa
Komisja oświatowa
kwiecień
1 Informacja komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. nt. stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Kłodawa oraz przygotowaniach do sezonu letniego. II Komisariat Policji zastępca Wójta
kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego
Informacja
Komisja komunalna
2 Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2018 rok oraz z przygotowania do sezonu letniego 2019r. Straż Gminna komendant Straży Gminnej Informacja
Komisja komunalna
3 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kierownik GOPS Informacja
Komisja oświatowa
maj
1 Raport o stanie gminy. Wójt Wójt Uchwała
Wszystkie komisje
2 Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Uchwała
Komisja budżetowa
Komisja Rewizyjna
3 Udzielenie lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Komisja Rewizyjna przewodniczący Komisji Rewizyjnej Uchwała
Komisja Rewizyjna
4 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Urząd Gminy stanowisko ds. współpracy zagranicznej i funduszy europejskich Informacja
Komisja oświatowa
5 Uporządkowanie nazw obiektów fizjograficznych na terenie gminy. Urząd Gminy kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Uchwała
Komisja komunalna
6 Uporządkowanie toponimów (nazw osad ludzkich) na terenie gminy. Urząd Gminy Sekretarz Gminy Wnioski do Ministra SWiA
Komisja komunalna
czerwiec
1 Zasady i okoliczności używania symboli Gminy Kłodawa przez organa oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne Gminy. Komisja Statutowa Przewodniczący Komisji Statutowej Uchwała
Komisja oświatowa
2 Ustalenie wzorów łańcuchów władzy wójta i przewodniczącego Rady Gminy. Komisja Statutowa Przewodniczący Komisji Statutowej Uchwała
Komisja oświatowa
3 Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2018 roku. Warsztaty Terapii Zajęciowej kierownik WTZ Informacja
Komisja oświatowa
4 Wykorzystanie internetu dla celów promocji Gminy Kłodawa. Urząd Gminy kierownik Referatu Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji Informacja, Wnioski
Komisja oświatowa
5  Realizacja dochodów podatkowych w 2018 roku Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Informacja
Komisja budżetowa
lipiec - przerwa wakacyjna
1        
sierpień
1 Wykonaniu planu prac na drogach gminnych w I półroczu oraz plany na drugie półrocze 2019 roku. Urząd Gminy kierownik Referatu Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji Informacja
Komisja komunalna
2 Raport o stanie dróg w gminie Kłodawa. Urząd Gminy
Starostwo Powiatowe
kierownik Referatu Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji Informacja
Komisja komunalna
3 Gminny program ochrony zabytków. Urząd Gminy kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Uchwała
Komisja oświatowa
4 Gospodarka finansowa sołectw w I półroczu 2019. Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Informacja
Komisja budżetowa
wrzesień
1 Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego. Urząd Gminy kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Informacja
Komisja komunalna
2 Informacja o realizacji budżetu gminy w I półroczu 2019r. Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Uchwała
Komisja budżetowa
3 Działania gminy na rzecz osób starszych wiekiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka
Gminny Klub Seniora
Kierownik GOPS
Dyrektor GBP
przewodniczący Gminnego Klubu Seniora
Informacja
Komisja oświatowa
4  Informacja o stanie boisk sportowych oraz ich wykorzystaniu.  Urząd Gminy  kierownik Referatu Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji Informacja
Komisja oświatowa
październik
1 Wybór ławników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2019-2023r.   Sekretarz Gminy Uchwała
Komisja komunalna
2 Stan organizacyjny, wyposażenie i działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy. Zarząd Oddziału Gminnego OSP kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego Informacja
Komisja Komunalna
3 Informacja na usług temat świadczonych przez NFZ w Ośrodkach Opieki Zdrowotnej.  NFOZ
Urząd Gminy
  Wystąpić do NFOZ
o informację
Komisja budżetowa
Komisja oświatowa
listopad
1 Program współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 Urząd Gminy stanowisko ds. współpracy zagranicznej i funduszy europejskich
stanowisko ds. integracji europejskiej, funduszy pomocowych i inwestycji
Uchwała
Komisja oświatowa
2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.. Dyrektorzy placówek oświatowych Wójt Informacja
Komisja oświatowa
3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewodnicząca GKRPA Uchwała
Komisja oświatowa
4 Uchwała o wysokości stawek podatków gminnych na 2020 rok. Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Uchwała
Komisja budżetowa
grudzień
1 Budżet Gminy Kłodawa na rok 2020. Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Uchwała
Komisja budżetowa
Komisja komunalna
Komisja oświatowa
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021. Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Uchwała
Komisja budżetowa
Komisja komunalna
Komisja oświatowa
3 Plan pracy Rady Gminy Kłodawa na rok 2020. przewodniczący Rady Gminy przewodniczący Rady Gminy Uchwała
Wszystkie komisje
4 Plany pracy komisji stałych na rok 2020. Komisje stałe przewodniczący komisji stałych Informacje
Wszystkie komisje
Ostatnio zmienianywtorek, 01 styczeń 2019 11:32

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa