Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenia Komisji Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej zaplanowane na rok 2019

Plan przyjęty dnia 19.12.2018

.

..

Lp. Temat Przygotowuje Odpowiedzialny(a) Uwagi
styczeń
1 Sprawozdanie Komisji Oświaty z pracy za 2018 rok.. Komisja Roman Leśnicki Informacja
2 Dyskusja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Kłodawa. Informacja o stanie obiektów szkolnych. Dyrektorzy placówek Andrzej Górski  
3 Analizy i omawianie projektów uchwał.      
4        
luty
1 Informacja z działalności klubów sportowych na terenie Gminy Kłodawa. Zasady przyznawania środków finansowych. Skarbnik Wójt  
2 Informacja Policji i Straży Gminnej na temat przestępczości szczególnie w odniesieniu do osób nieletnich z tereny Gminy Kłodawa – statystyki z działań wobec powyższych. II Komisariat
Komendant Straży Gminnej
Marian Matczak  
3 Analizy i omawianie projektów uchwał.      
4        
marzec
1 Informacja Gminnego Ośrodka Kultury o kalendarzu imprez na 2019 rok. GOK Jarosław Pikuła  
2 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich za 2018 rok. GOK Jarosław Pikuła  
3 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok. Biblioteka Magdalena Turska  
4 Omawianie działań promocyjnych Gminy Kłodawa w obszarze turystyki za 2018 rok wraz z planem na 2019 rok.      
5 Analizy i omawianie projektów uchwał.      
6        
kwiecień
1 Informacja na temat zajęć pozalekcyjnych na terenie Gminy Kłodawa w ośrodkach oświatowych.      
2 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. GOPS Justyna Piotrzkiewicz  
3 Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w 2018 roku i przedstawienie informacji na temat przygotowania do sezonu letniego 2019 roku Komendant Straży Gminnej Marian Matczak  
4 Analizy i omawianie projektów uchwał.      
5        
maj
1 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Urząd Gminy Beata Grzegolec  
2 Wizytacja obiektów sportowych oraz świetlic wiejskich na trenie Gminy Kłodawa.      
3 Analizy i omawianie projektów uchwał.      
4        
czerwiec
1 Informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2017 roku.  WTZ Maria Szubert   
2 Wykorzystanie internetu dla celów promocyjnych Gminy Kłodawa. Andrzej Korona 
Uryad Gminz
   
3 Informacja na temat planowanych na okres wakacji remontów w placówkach oświatowych.  Dyrektorzy placówek Urząd Gminy     
4 Analizy i omawianie projektów uchwał.      
5        
lipiec - przerwa wakacyjna
1 Analiza i omawianie projektów uchwał.        
sierpień
1 Gminny program ochrony zabytków.    Urząd Gminy  Jerzy Jesis 
2 Informacja o stanie boisk sportowych oraz ich wykorzystaniu.      
5 Analiza i omawianie projektów uchwał.      
wrzesień
1 Działania gminy na rzecz osób starszych.  GOPS
Biblioteka
Gminny Klub Seniora 
Justyna Piotrzkiewicz
Magdalena Turska
Stanisław Dreger 
 
2 Analiza i omawianie projektów uchwał.      
3 Analiza i omawianie projektów uchwał.      
październik
1 Informacja na temat usług świadczonych przez NFZ o Ośrodkach Opieki Zdrowotnej.      
2 Analiza i omawianie projektów uchwał.       
3        
listopad
1 Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok. Urząd Gminy Kłodawa  Beata Grzegolec
Sylwia Mikołajczuk 
 
2 Realizacja zadań oświatowych Gminy Kłodawa w roku 2018/2019  Dyrektorzy placówek oświatowych    
3 Przyjęcie Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Komisja Alkoholowa Joanna Grymuza  
4 Analiza i omawianie projektów uchwał.      
5        
grudzień
1 Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty z pracy na 2018 rok.  Komisja Oświaty  Roman Leśnicki   
2 Analiza i omówienie projektu budżetu na 2020 rok oraz WPF na 2020 rok  Urząd Gminy Kłodawa  Agnieszka Chudziak   
3        

 

 

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 20 grudzień 2018 20:03

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa