Strona Rady Gminy Kłodawa nie ma ona zastąpić Gminnego Portalu Informacyjnego czy BIP lecz je uzupełnić, dostarczając informacji o „kuchni” Rady zgodnie z zasadą jawności działania organów administracji publicznej. Jej zadaniem jest również pomoc radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
W Terminarzu są wiadomości o czasie, miejscu oraz tematyce sesji plenarnych i posiedzeń komisji,  zebrań wiejskich i innych ważnych wydarzeń. W dziale Bieżące prace udostępniamy projekty uchwał oraz materiały informacyjne. Można zgłaszać do nich uwag lub poprawki w formie komentarzy. Dział Wystąpienia zawiera informacje o skargach, wnioskach i petycjach zgłaszanych do Rady Gminy. W dziale Pliki do pobrania gromadzimy materiały, z których często korzystają działacze samorządowi.

Uwagi oraz propozycje dotyczące funkcjonowania i rozbudowy strony można przesłać używając formularza kontaktowego.

VI sesja Rady Gminy

VI Sesja Rady Gminy Kłodawa rozpocznie się dnia 27 marca 2019r. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach.

Aktualizacja

W trybie autopoprawki do porządku obraz zostaje wprowadzony punkt 9.e) przyjecie projektu uchwały w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2019 roku. Numeracja kolejnych podpunktów w punkcie 9 ulega stosownej zmianie.

Porządek obrad po zmianach

1. Otwarcie posiedzenia

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Kłodawa

5. Informacja Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej

 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich w 2018 roku (druk BRG nr 69/2019)

7. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury o kalendarzu imprez kulturalnych na rok 2019 (druk BRG nr 70/2019)

8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego (druk BRG nr 67/2019)

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk BRG nr 57/2019);
 2. wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłodawa w 2020 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki (druk BRG nr 58/2019);
 3. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 rok (druk BRG nr 59/2019);
 4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2022 (druk BRG nr 60/2019);
 5. przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2019 roku.
 6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk BRG nr 61/2019);
 7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk BRG nr 62/2019);
 8. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy druk BRG nr 63/2019);
 9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk BRG nr 64/2019);
 10. bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
          (druk BRG nr 65/2019);
 11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa w gminie Kłodawa (druk BRG nr 68/2019).

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie obrad

 

Ostatnio zmienianyniedziela, 31 marzec 2019 12:10

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© Rada Gminy Kłodawa